logo
bannerbgbannerbgbannerbg

Torekovs referensgrupp 

På kommunens fullmäktigemöte den 21 oktober 2020 antas en projektplan för fördjupad översiktsplan för Torekov. En politisk styrgrupp bildas och arbetsgruppen till rapporten Torekov – byn vid havet utses att utgöra referensgrupp. 
 

Här ser du en sammanfattning av referensgruppens medverkan (senaste medverkan överst):
(Det är viktigt att tänka på att det inte är beslutande möte referensgruppen deltar i) 

 

2020-11-26
Hanna Seger som är kommunens översiktsplanerare har tillsammans med planchef Olof Selldén bjudit in referensgruppen till möte. Det är ett digitalt möte som inleds med att Hanna presenterar bakgrund och utgångspunkter för det kommande planarbetet. 

Vad är en fördjupad översiktsplan (FÖP):
En fördjupning är en ändring av den kommunomfattande översiktsplanen inom ett visst geografiskt område. Planen kan ha högre detaljeringsgrad och är ett bra verktyg i komplexa planeringssituationer.
Den är precis som den kommunomfattande översiktsplanen inte juridiskt bindande men vägledande vid planering och prövning. Framtagande och innehåll regleras enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap. och 2 kap. och även av Miljöbalken.

Utgångspunkter för FÖP Torekov:
Utgångpunkterna för FÖP Torekov är Översiktsplanen (ÖP) 2030 och projektrapporten från projektet Torekovs framtid tillsammans med övriga planeringsfrågor inom befolkningsutveckling, boendebehov, näringsliv, omvärldsförändringar, risker och sårbarhet, rumslig struktur samt regleringar i fysisk planering och övriga mål och beslut på kommunal, regional och nationell nivå.
Planen ska baseras på Boverkets ÖP-modell med kategorierna utvecklingsstrategi, områdesanvändning och hänsyn.

FÖP Torekov tar avstamp i Översiktsplanen 2030
Tre särskilt viktiga och genomgående målområden pekas ut:

1. Öka andel åretruntboende
• Bebyggelseutveckling i kollektivtrafiknära läge


2. Bevara kärnvärden för natur och kultur unik för Bjärehalvön
• Restriktiv bostadsbyggnation utanför tätbebyggt område
• Möjlighet för fortsatt utveckling av verksamheter, jord- och skogsbruk
• Flerkärnig ortsstruktur en tillgång
• Natur- och kulturmiljöer prioriteras högt vid avvägningar


3. Främja en socialt hållbar ortsutveckling som möjliggör fler mänskliga
möten och trygghet
• Struktur som gynnar hållbara och sammanhängande kollektiva transporter och teknisk infrastruktur
• Utveckla beredskap för klimatförändringarna
• Tillgängliggör tätortsnära natur och koppling till vatten


Här finns ett utdrag från utvecklingsstrategi ÖP 2030

Hanna berättar att två kunskapsunderlag med frågor som behöver utredas djupare ska tas fram utöver det underlags- och analysarbete som kommer genomföras av kommunen. 
De två kunskapsunderlagen gäller kulturmiljö, i syfte att klargöra vilka bebyggelsehistoriska värden som är viktiga att bevara och hur det kan göras på lämpligt sätt samt klimatförändringar i syfte att klargöra den samlade påverkan på Torekov.

Kommunen har utsett en styrgrupp för FÖP Torekov och denna hade ett möte den 11 november 2020. Hanna redogör för innehållet i det mötet. 

Kommunens förväntningar på referensgruppen är: 

• Delta vid möten, två innan samråd hösten 2021. Därefter ett innan granskning.
• Nästa möte med referensgruppen är förslagsvis till våren när kommunen har en skiss/förslag till utvecklingsstrategi.
• Bidra med kunskap om orten och konstruktiva synpunkter i arbetet.

Referensgruppen har några medskick och frågor: 

• Det är viktigt att det råder transparens genom hela processen och att alla kan följa arbetet. 
• Frågor kring medborgardialog, hur kommer kommunen göra?
Medborgardialoger kommer att hållas, exakt på vilket sätt är ej klart. Det är speciella förutsättningar på grund av pandemin.
•  Kommer frågan om trafikflöden och kulturmiljö (uppdaterande av bevarandeplan) tas med?
Ja, en extern utredning angående kulturmiljö ska beställas. Trafikfrågan kommer ingå i planarbetet.
• Kollektivtrafik till södra delarna av orten? Kommer det att tas upp i FÖP?
Kollektivtrafikfrågan ingår i planen i förhållande till bebyggelseutveckling och trans-portinfrastruktur.
• Referensgruppen föreslår en gå-tur i Hamnen för att belysa olika frågor där det finns lite olika infallsvinklar bland ortsbefolkningen.
• Lantbruket och turismen är viktiga för att skapa arbetstillfällen.
• Utvecklingen av permanentboende — fler måste bo här året om. Frågan måste vara FÖP främsta uppgift.
• Hus finns men det saknas snarare kommunikationer.
• Vi måste bli bättre på att lyfta positiva nyheter mer, många nyheter är negativa till saker som händer i Torekov, t ex vattenfrågan. 

 

 

vi tipsar om

indicatorindicator

simskola

Boka sommarens simskola
läs mer »

simskola

Torekovs föreningar

Föreningslivet i Torekov bubblar av livskraft.
läs mer »

Torekovs föreningar

Hallands Väderö

Den ligger därute, Hallands Väderö, för boende och besökare kort och gott Ön. En snabb blick...
läs mer »

Hallands Väderö

Kontakta oss:

Torekovs Turistbyrå
E-post: info@torekov.se
Besöksadress: Pål Romares Gata 1
Postadress: Hamnplanen 2, 269 77 Torekov
GPS-koordinator:Lat N 56° 25′ 34″Lon E 12° 37′ 28″
Telefon:0431-36 31 80

Vi tar gärna emot omdöme rörande vår service. 
Maila oss på länken ovan.

 

                                                   

*På våra sidor förekommer en del prisuppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av  prisuppgifter och reserverar oss för ev. fel i prisangivelser.                          

Länkar

Båstad Turistbyrå
Båstads Kommun 
Hallands Väderö
Torekovs Hamn 
Ängelholm Turistbyrå
Laholm Turistbyrå
Visit Skåne
Visit Sweden