logo
bannerbgbannerbgbannerbg

2024-05-21
Bygglov beviljas 

2024-03-22
Ett ny ansökan om bygglov lämnas in till kommunen. Huset har ritats om. Det har minskat i volym. Det stora sällskapsrummet har tagits bort. I stället för en bastu byggs det nu två.  
Fasader öster och väster   Fasader norr och söder   Fasader mellan husen    Illustrationsbilder 

2024-02-09
Projektgruppen har tacksamt fått stöd av tre personer med stort kontaktnät som kommer att vara mycket behjälpliga i hur vi ska finansiera projektet. Den nya sammansättningen av gruppen har diskuterat kring utformningen och funktionen av huset. De har i dessa kommit fram till att de vill dra ner storleken på huset samt att det ska inrymma två bastu (i stället för en). 

2023-12-11
Länsstyrelsen beviljar dispens från strandskyddsbestämmelserna för anläggande av badbrygga och meddelar att vår anmälan om vattenverksamhet inte föranleder några åtgärder från dom. 

2023-10-23
Anmälan om vattenverksamhet (för brygga) skickas in till länsstyrelsen 

2023-10-14
Ansökan om bygglov för en brygga i anslutning till havsbadhuset lämnas in till kommunen som sänder den vidare till Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsen som kan lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna.  

2023-05-28
Med start i dag gläntar vi på dörrar och letar efter privatpersoner och företag med stort hjärta och engagemang för Torekov som vi hoppas vill bidra med gåvor av högre valör till byggnation av Torekov Kallbadhus. 

2023-05-01—2023-05-15
Vi förbereder insamlingskampanjer för både små och stora belopp. Vi tänker oss två insamlingsspår: många bidrar med liteoch få bidrar med mycket
A
tt bygga Torekov Havsbadhus tillsammans skapar gemenskap och sammanhållning.  
Det är viktigt att vi hittar en transparant och välfungerande insamlingsmodell. Vi vill kunna återkoppla till alla som bidrar och visa vår tacksamhet.

2023-04-13
Miljö & Byggnadsnämnden i Båstads kommun beviljar bygglov 

2023-03
Bygglov söks för Torekov Havsbadhus. Kommunen väntas ta upp ärendet på Miljö- och Byggnadsnämndens möte i april. 
Informationsplan    planritning    Sektion AA och BB    Fasader Öster och Söder    Fasader Norr och Väster    Fasader och sektioner CC mot inre terrass    Illustrationsbilder

2023-01-28
25 personer kom och lyssnade till professor och läkare Hans Hägglund när Turist & Badföreningen bjöd in till ett spännande föredrag på temat «Bastu & Hälsa»  
Vi som var där fick en intressant och lärorik beskrivning av bastuns historik, vilka hälsoeffekter som kan kopplas till bastubad och hur intresset för bastubad ökat senare år. 

2023-01-27
En artikel i Bjäre Nu om det nya Havsbadhuset 

2022-12-27
Ett 40-tal besökare kom till Gamla skolan i Torekov där vi presenterade projektet och de första ritningarna. Det blev en härlig dialog där frågor varvades med idéer och förslag. De medverkande var positiva till det nya havsbadhuset. Vi tar med oss de inkomna förslagen och återkommer med nya ritningar.  

2022-12-20
Idag presenterar vi ut de första ritningarna på Torekov Havsbadhus - bastu
Kom gärna med synpunkter. Maila till: info@torekov.se
Situationsplan   Plan 0   Sektioner   Fasader öster och söder   Fasader norr och väster    Fasader mot inre terrass   3D bild 1   3D bild 2 

Välkommen till ett informationsmöte 27 december kl. 17-17.45 på Gamla Skolan. Representanter från Torekovs Turist och Badförening presenterar ritningarna och berättar om Torekov Kallbadhus.   
God Jul & Gott Nytt År! 

2022-11
Ritningar växer fram. Idéer bollas inom projektgruppen och styrelsen. Vi har kontaktat kommunen och berättat om den ändrade inriktningen och visat en tidig skiss på det nya huset. Responsen var positiv från både politiken och förvaltningen. Vi planerar för två byggnader som sammanlänkas av en relax med stora ljusinsläpp. I den norra byggnaden placeras bastun med utsikt över havet och Hallands Väderö. I den södra inrymmer vi ett härligt sällskapsrum och pentry. På ytan mellan huskropparna låter vi terrassen breda ut sig. Framöver planerar vi för en vattenväg/brygga men ett sådant bygglov tar tid så vi delar projektet i två etapper.    

2022-10
Föreningens projektgrupp startar tillsammans med arkitekt Christer Lundberg på Klarblå arbetet med att ta fram ritningar till en/två byggnader som ska innehålla bastu med relax, sällskapsrum, pentry, badrum m.m. 
Mia Jansson som driftar Kallis och Pålsjöbadet i Helsingborg fortsätter också sin medverkan i projektet. 

2022-03-22
Styrelsen beslutar att arbeta om innehållet i Torekov Havsbadhus och därmed också ta fram nya ritningar med en mindre byggnad som harmonierar med omgivningen. Byggnaden ska innehålla bastu, relax och sällskapsrum.
(Vi lämnar idén att huset även skulle innehålla behandlingsrum och tångbad) Visionen är ett havsbadhus som är en inkluderande och attraktiv mötesplats tillgänglig för alla året om.   

Inför dagens möte hade projektet lett oss till en plats där vi på ritningen har en relativt stor byggnad (större än det gamla badhuset på grund av nya lagkrav m.m.), ingen som vill/kan drifta den och långt högre investeringskostnader än vid projektets start. Den ekonomiska risken för såväl en arrendator som föreningen själv att drifta huset är för stor.  
  
Flera faktorer har medverkat till att styrelsen idag valde att omvärdera och ändra inriktning på projektet ytterligare en gång. Föreningen sökte länge, utan framgång, en arrendator till ett nytt warmbadhus. Näringslivet visade inget intresse varken för ett warmbadhus, eller senare i projektet, för ett kallbadhus även innehållande behandlingsrum och tångbad. Byggkostnaden som ökat sedan första offerten togs in fortsätter öka. Det osäkra världsläget som gett en hög inflation och en instabil marknad adderade till att styrelsen nu överger idén på behandlingsrum och tångbad. 
Det leder till att volymen på huset kan minska. En verksamhet som inte innefattar behandling och tångbad kräver färre rum. Utöver ytorna för behandling behövs då heller inget personalrum.
Arbetet med att ta fram nya ritningar ska starta under hösten. 

2021-12-14
De uppdaterade offerterna visar att priset trots minskad kostym nu är högre än tidigare. Byggmaterial är cirka 15 % dyrare i december än när året inleddes. Trävaror är uppemot 60 % dyrare. Styrelsen väljer att avvakta läget till mars. 

2021- 08 — 2021- 12
Kostnadskalkyler tas fram. Vi tittar på bokningssystem, bastuaggregat, tånghantering m.m. Vi träffar ett företag som visat intresse att flytta sin verksamhet inom friskvård till Havsbadhuset. 

2021-10-15
Vi har justerat ritningarna utifrån inkomna synpunkter. 
Situationsplan  Plan 0  Plan 1  Fasader  Utvändiga glaspartier  Solskydd spaljé 

2021-07-11
Idag presenterar vi de nya ritningarna! Och från och med nu heter vi Projekt Torekov Havsbadhus!
Välkommen att bidra till att Torekov får ett Havsbadhus med Bastu & klassiska tångbad.  
Situationsplan  Plan 0   Plan 1  Sektion  Fasader  3D interiör bild 

2021-04 — 2021-06
Vi håller på att rita om insidan av huset helt i förhållande till de tidigare ritningarna. Det blir bastu, relaxavdelning, tångbad och behandlingsrum. På trä-däcket planerar vi för möjlighet till havsbad i tunna medan vi söker tillstånd att få en väg ut i havet. Och en varmtempererad pool i det mindre formatet får vi nog plats med också på däcket. Kostnaden uppskattas till cirka 9 miljoner men den är osäker för tillfället eftersom vi bland annat inte bestämt ytskiktsmaterial ännu. Byggstart  är planerad till september. 

2021-03-31
Mia Jansson som är verksamhetsansvarig för kallbadhusen Pålsjöbaden och Kallis i Helsingborg har tackat ja till att ingå i projektledningsgruppen som ska ta fram en ny ritning på Torekov Warmbadhus/Kallbadhus. 
Ett stort tack till Mia och till Helsingborgs stad. 

2021-03-25
Intresset för kalla bad ökar stadigt. Studiebesöken vi gjorde den 11 mars till tre kallbadhus gav oss en bild av hur Torekov kan utveckla ett kallbadhus som även rymmer varma tång- och örtbad.
Idag hade vi bjudit in Mia Jansson till att träffa styrelsen. Mia som är anställd av Helsingborgs stad är verksamhetsansvarig för Kallis och Pålsjöbaden. Hon har en stor roll i den kultur som byggts upp
kring kallbadhusen i Helsingborg. Mia berättade hur Helsingborgarna själva utnyttjar baden, hur besöksnäringen har paketerbjudande tillsammans med kallbadhusen och hur kalla bad blivit en reseanledning till Helsingborg.
Mia som har sju års erfarenhet berättade vidare om de evenemang och ytterligare upplevelser de kopplat till kallbadhusen. 
Efter att vi tackat Mia och hon lämnat tog styrelsemötet vid och beslutade såhär: 
1. Ritningen för warmbadhuset ska ritas om så att den innehåller minst en bastu, minst ett rum med utrymme för två badkar för varma tång- och örtbad samt minst en relaxavdelning.
2. Projektledningsgruppen ska ta fram nya underlag för återuppbyggnaden av warmbadhuset.
3. Mia Jansson erbjuds en plats i projektledningsgruppen. 
4. Harmarks Bygg utses som entreprenör att uppföra nya warmbadhuset/kallbadhuset

2021-03-11
Ordförande Jalle Toremalm och Åsa Ragnarsson (ansvarig på turistbyrån) gör studiebesök till de kommunala kallbaden; Kallis och Pålsjöbaden i Helsingborg samt det föreningsdrivna kallbadhuset i Höganäs. 
Jalle och Åsa träffar även en av de två utvalda intressenterna. 

2021-03-09
Representanter från föreningen tillsammans med projektledaren träffar den utvalda byggfirman. Frågor som behandlas är bl.a. möjligt byggstartsdatum, färdigdatum, dialog kring vikten av att byggnationen tar stor hänsyn till den omkringliggande miljön, kostnadseffektivitet, ritningar för interiör finns inte ännu men ska arbetas fram osv.
Föreningen var nöjda med mötet. Ett avtal kommer inom kort presenteras för styrelsen att fatta beslut om. Därefter kan vi presentera byggbolaget.  

2021-03-04
Styrelsen fattar beslut att gå vidare med att träffa ett av byggföretagen som lämnat offert. Man diskuterar även innehållet och tankarna kretsar allt mer kring att skapa ett kallbadhus.
Här är en bastu och en brygga med direktkoppling till salta bad navet. Men Torekovs själ och identitet är våra tångbad så den traditionen ska leva vidare. Kanske några rum för annan friskvård också. Och såklart relaxavdelning! 

2021-03-01
Tack till er som anmält intresse att driva Torekovs Warmbadhus. Föreningen har valt ut två personer/företag vi vill träffa och höra mer från.  

2021-02-17
De inkomna offerterna har nu kompletterats så att de är jämförbara med varandra. 

2021-02-16
Försäkringsbolaget har lämnat ett nytt bud till ersättningsnivå för återuppbyggnad som styrelsen valt att acceptera. Därmed går projektet in i nästa fas.
De ritningar som finns är interiört utformade av den tidigare hyresgästen och hennes behov mot bakgrunden att hon skulle återvända. Eftersom det nu inte är aktuellt kan det finnas anledning att rita om byggnaden interiört efter en ny hyresgästs önskemål. Föreningen kommer även titta på alternativet att driva badhusverksamhet vidare i egen regi. Den skulle i så fall ta avstamp i de önskemål som framkommit om bastu. I de kommande stegen ska bl.a. finansieringen säkras och byggentreprenör anlitas. Tidsperspektivet är byggstart augusti 2021. I bästa fall kan då byggnaden stå klar till påsk 2022. 
Kostnaden för föreningen kan vi presentera när vi har en ritning klar och valt byggbolag. 

2021-02-11
Föreningen går ut på facebook och andra medier och meddelar att vi söker ny entreprenör till Torekovs Warmbadhus. 

2021-01-27
Tre byggentreprenörer har lämnat offert på återuppbyggnad. Dessa kommer att ställas samman av projektledaren och återkopplas till styrelsen. 

2021 januari
Charlotte Jörgensen meddelade styrelsen att hon tänkt över sin situation och kommit fram till att hon väljer att avstå från att teckna nytt avtal att driva Torekovs Warmbadhus.
Anledningen uppger hon är att byggprocessen och därmed startdatum dragit ut på tiden samt att den ökade hyresnivån gör att ekonomin försvåras.
Charlotte tackar styrelsen för denna tiden och önskar lycka till med nya Warmbadhuset.
Styrelsen beklagar Charlottes beslut då hon varit en stor del av warmbadhusets historia och utvecklat innehållet i huset till en plats i våra hjärtan. Styrelsen önskar henne all lycka när hon nu går vidare mot nya äventyr.
Styrelsen sammanträder nästa gång i slutet på januari och kommer då bland annat diskutera den uppkomna situationen.

2020-12-09 En uppdatering! Det har snart gått ett år sedan vårt badhus brann ner. 
På julafton är det ett år sedan warmbadhuset brann ner. Projektgruppen arbetar aktivt med att få en ny byggnad på plats. Förhandling pågår med försäkringsbolaget om ersättningsnivå. Bygglov har erhållits. Markarrende har tecknats med kommunen. Erbjudande om fortsatt arrende av warmbadhuset har erbjudits tidigare innehavare. Än så länge har inget byggbolag kontrakterats men kontakter har knutits med både huvudentreprenör och underentreprenörer. 

2020-12-04
Föreningen anlitar en advokat för att komma framåt i förhandlingarna med försäkringsbolaget. Försäkringsbolagets beräkningar för kostnader skiljer sig avsevärt från våra beräkningar och de offerter vi fått. 
Vi har därför gått ut med ytterligare förfrågningsunderlag med slutdatum 25 januari 2021. 

2020 september — november
Dialog pågår med försäkringsbolaget om ersättningsnivån. Den kostnadskalkyl vi gjort och de offerter vi tagit emot skiljer sig från beräkningen försäkringsbolaget gjort. Därmed är den ersättningsnivå försäkringsbolaget medger betydligt lägre än vårt krav på dem. 

2020-08-20
Myndighetsnämnden beviljar bygglov. Här kan du se utdrag från myndighetsnämndens protokoll.
Under kommande veckor förväntas offerterna komma in. 

2020-07-01
Föreningen tecknar nytt mark-arrendeavtal med Båstads kommun. 

2020-06-30
Reviderade bygglovshandlingar lämnas till kommunen. Ärendet förväntas hanteras av nämnden på mötet i augusti. 
Plan 0  Plan 1  Fasader & Sektioner 

2020-05-13
Byggritningarna finjusteras. VVS och Konstruktionsritningar arbetas fram. Dialog om ersättningsnivå med försäkringsbolaget pågår. Potentiell byggfirma är kontaktad. Vi arbetar nu efter en tidsplan med bygg-start i slutet av sommaren. 

2020-04-03
Bygglovsansökan skickas till kommunen
Situationsplan  Plan 0  Plan 1  Plan -1  Fasader & Sektioner   3D Bilder 

2020-03-27
Många har e-postat oss om att etablera en bastu i eller i närheten av warmbadhuset. Önskemål om bastu har kommit från väldigt många genom åren och nu senast i projekt Torekovs Framtid. Vi medverkar gärna till att en bastu etableras i anslutning till härliga, salta bad! Det har pekats ut olika platser för en bastu, det har ritats och det har funnits projektgrupper. Vi har varit i kontakt med gruppen som senast arbetat med projektet. De ser gärna att vi genom Torekov Turistbyrå och Bykontor hjälper till att föra projektet vidare. Kan vi tillsammans bygga upp warmbadhuset kan vi säkert tillsammans även bygga en bastu. Återstår att se om vi når hela vägen fram men låt oss ta med en bastu i visionen för området. 
Tyvärr ser det inte ut som att det nya warmbadhuset kan inrymma en bastu. Det beror på att utrymmet behövs till den verksamhet som har funnits och ska fortsätta att finnas i huset.
Vad tror ni om att planera för en bastu med möjlighet till dopp i havet vid det gamla värnet (fortet)? 
Vi har ritat upp en enkel skiss. Du kan se den här

2020-03-24
Nu finns det ritningar på ett nytt warmbadhus. Det är ritningar som kommer att förändras utifrån att exempelvis du, kommunen och andra lämnar synpunkter som beaktas.   
Föreningens avsikt var att hålla ett byaråd och presentera ritningarna och lyssna på synpunkter och idéer. Med anledning av situationen med Coronavirus har vi valt att avstå från möte och istället be att du skickar in dina tankar till info@torekov.se 
Det är främst det exteriöra vi tycker är värdefullt att ta emot synpunkter på. Det är viktigt att vi skapar en byggnad som majoriteten i byn känner stolthet över. Byggnaden ska stå där mellan klippan och Batterivallen under generationer framöver så låt oss tillsammans bygga ett warmbadhus som är en naturlig del av den vackra kulturmiljön. 
Myndighetskrav har medfört att vi behöver låta byggnaden växa något i förhållande till den gamla. Det kan tom vara så att vi bygger en källare. Som du kan se av ritningarna har vi efterliknat den gamla byggnaden. Särskilt viktigt tycker vi det är att fasaden mot hamnplanen och mot Batterivallen ska se så lika ut de tidigare som möjligt. Fasaden mot havet har vi låtit få större ljusinsläpp men omsorgsfullt genom att maskera så att det inte är stora fönsterpartier. Den norra långsidan ser något annorlunda ut pga att här har vi valt att placera utrymningsvägen från ovanvåningen. 
Byggnaden är ca en meter bredare och en meter längre än den tidigare byggnaden (0.5 m på vardera håll) och cirka 0.75 cm högre. 
Vi kommer att komplettera ritningarna med en miljöbild så du får en bättre uppfattning hur det kommer se ut i verkligheten. 
Insidan av huset kan också komma att förändras i förhållande till den nu presenterade ritningen. Här tycker vi dock det är viktigast att det är Charlotte Jörgensen som drivit Warmbadhuset under många år och som ska fortsätta göra det har det största inflytandet på utformningen. 
Vi är ledsna att det inte blir ett byaråd om byggnaden men ser fram emot att du hör av dig med dina tankar. Gör gärna det så snart du kan och senast 15 april. 

Situationsplan  Plan 0  Plan 1   Plan -1   Fasader & Sektioner 

2020-02-17
Vi startar insamling till att bygga upp Torekovs vackra warmbadhus igen. 

2020-02-15
Kirsten Johansson, KJ Design erbjuder sig att utan kostnad designa en skylt där vi kan presentera ritningar och annan information.
Skylten är tänkt att sättas upp vid platsen för warmbadhuset. Stort tack Kirsten! Vi tar tacksamt emot ditt erbjudande. 

2020-02-03
Vi har nu börjat skissa på ritningar till en ny byggnad. Vi vill att huset ska se nästan lika dant ut som det gamla. 
Myndighetskrav som exempelvis tillgänglighet till ovanvåningen, utrymningsvägar, ventilation m.m. gör att byggnaden måste växa något i volym.
Även om det är en mindre volymökning är det viktigt att vi gör den med varsamhet och eftertänksamhet. Vi värnar vår kulturmiljö och historia.
Fasaden mot hamnplanen och mot Lotsen vill vi ska se lika dana ut som innan. Möjligtvis med något ytterligare mindre ljusinsläpp på övre plan. 
Vi kan tänka oss vara lite generösare med ljusinsläpp på fasaden mot havet och eventuellt även på fasaden mot pir-armen.  
När vi har förslag till ritningar kommer vi presentera dom här på hemsidan. 
Insidan av huset kommer inte få samma rumsindelning som tidigare, men man kommer känna igen den traditionella skandinaviska badkulturen. 

2020-01-31
Länsstyrelsen fattar beslut om hävande av byggnadsminnet Torekovs Warmbadhus. 

2020-01-30
Bjäre Brandteknik, Patrik Svensson erbjuder sig att utan kostnad vara konsult i brandskydd för fastigheten till vi har färdiga ritningar. Vi accepterar tacksamt Patriks erbjudande.

2020-01-29
Björn Broberg, Qreo erbjuder sig att utan kostnad (fram till byggritningar) upprätta systemhandlingar VVS. Vi tar tacksamt emot hans erbjudande. 

2020-01-28
Christer Lundberg, Klarblå Arkitektkontor, erbjuder sig utan någon kostnad (fram till bygglovshandlingar) som arkitekt för återuppbyggnaden av Warmbadhuset. Föreningen tar tacksamt emot Christers erbjudande. Christer är en mycket välrenommerad arkitekt med kontor i Torekov. Han har ritat många hus i byn och även exempelvis Torekov Hotell spa. Vi hälsar Christer varmt välkommen som arkitekt och kan från och med idag stoltsera med att vi har den bästa arkitekt vi kan önska. 

2020-01-24 
Mats-Ola Wessman, M-O Wessman Bygg & Projekt AB, erbjuder sig att utan kostnad vara projektledare för en återuppbyggnad av Warmbadhuset. Mats-Ola var projektledare för ombyggnationen 1996-97. 
Föreningen tar tacksamt emot Mats-Olas erbjudande. Vi hälsar honom varmt välkommen som projektledare och är glada och stolta att vi med start idag har den bästa projektledare vi kan tänka oss.

2020-01-21
Rivning av huset startar kl. 10 

2020-01-20
Båstads Kommun beviljar rivningslov. 

2020-01-19
Styrelsen för Torekovs Turist & Badförening beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för projektet att bygga upp warmbadhuset. Arbetsgruppen består av Åsa Ragnarsson (tjm Torekovs Turistbyrå), Jarl Toremalm (ordf. styrelsen), Hugo Ljungberg (ledamot styrelsen) och Björn Broberg (ledamot styrelsen) 

2020-01-17
Länsstyrelsen besöker platsen. De konstaterar att byggnadsminnet Torekovs varmbadhus vid brand den 24 december 2019 var så omfattande att det i dag inte finns någon byggnad kvar, inte heller finns det några sådana delar kvar som kan motivera ett fortsatt skydd som byggnadsminne. Byggnadsminnesförklaringen är därför ändamålslös och länsstyrelsen kommer inom kort att besluta om att häva byggnadsminnet enligt 15 § 3 kap kulturmiljölagen. Länsstyrelsen kommer i samband med detta inte att ställa några krav på antikvarisk dokumentation.

2020-01-15
Rivningslov söks hos kommunen. 

2020-01-10
Torekovs Turist & Badförening har ett första möte med försäkringsbolaget. På mötet deltar även arrendatorn av Warmbadhuset. Försäkringsbolaget kommer att göra en ritning över hur byggnaden såg ut och beräkna kostnaden för återuppbyggnad. Det arbetet beräknas vara klart om fyra-sex veckor. 

2019-12-27
NSVA pluggar vattenledningen inne i byggnaden men kan inte lokalisera röret utanför så de kommer att återvända med grävmaskin i morgon. 
På kvällen rycker brandkåren åter ut till Warrmbadhuset. De har fått in ett larm. Det har rykt hela dagen. Räddningstjänsten konstaterar att ingen spridningsrisk föreligger. De vattnar en stund och lämnar sen platsen.

2019-12-26
Torekovs Turist & Badförening styrelse meddelar på morgonen att intentionen är att återuppbygga Warmbadhuset. 
Det rinner fortfarande vatten från inkommande vattenrör till byggnaden. NSVA känner till det och ska åtgärda i morgon.  

2019-12-25
Det är ofattbart att huset som vi alla älskar, som är en del av Torekovs själ är borta. Tomrummet som uppstått både i den fysiska miljön och inombords i var och en av oss är påtaglig. Men tomrummet inom oss fylls sakteligen av en vilja och drivkraft att bygga upp Warmbadhuset igen. Tillsammans kan vi göra det!

Torekovs Turist & Badförening som äger huset har intentionen och ambitionen att återskapa byggnaden.
Även om det inte går att få tillbaka knarret i golvplankorna, den sneda dörrkarmen eller det lutande trappsteget så tar vi med minnena till det nya som en lisa för själen.

Charlotte & Lars Dahlberg har sedan 1991 drivit Warmbadhuset. Vi är många som välkomnats av Charlotte och hennes medarbetare till sköna spa-upplevelser. Vi är otroligt stolta över Charlotte och den verksamhet hon drivit. Hon är en underbar värdinna och alla har känt sig varmt omhändertagna från samma stund som dörren öppnats. Vi vill att hon snart ska stå där i dörren igen och välkomna in till tångbad! 

2019-12-24
Larm om brand i Torekovs Warmbadhus inkommer till SOS Alarm kl. 02.20. Tiotalet räddningsfordon skickas till platsen. Huset går inte att rädda. Räddningstjänsten inriktar sin insats på att hindra branden att spridas vilket lyckas. 
Vi på Torekovs Turistbyrå anmäler branden till vårt försäkringsbolag där vi är försäkrade till fullvärde. 

 

vi tipsar om

indicatorindicator

simskola

Boka sommarens simskola
läs mer »

simskola

Torekovs föreningar

Föreningslivet i Torekov bubblar av livskraft.
läs mer »

Torekovs föreningar

Hallands Väderö

Den ligger därute, Hallands Väderö, för boende och besökare kort och gott Ön. En snabb blick...
läs mer »

Hallands Väderö

Kontakta oss:

Torekovs Turistbyrå
E-post: info@torekov.se
Besöksadress: Pål Romares Gata 1
Postadress: Hamnplanen 2, 269 77 Torekov
GPS-koordinator:Lat N 56° 25′ 34″Lon E 12° 37′ 28″
Telefon:0431-36 31 80

Vi tar gärna emot omdöme rörande vår service. 
Maila oss på länken ovan.

 

                                                   

*På våra sidor förekommer en del prisuppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av  prisuppgifter och reserverar oss för ev. fel i prisangivelser.                          

Länkar

Båstad Turistbyrå
Båstads Kommun 
Hallands Väderö
Torekovs Hamn 
Ängelholm Turistbyrå
Laholm Turistbyrå
Visit Skåne
Visit Sweden