logo
bannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbgbannerbg
pageImage

Torekovs konstskola - ett projekt med leaderstöd

     

Projektdagbok:
I kronologisk ordning

Oktober 2016
Initiativtagarna har vänt sig till Torekov By AB med en förfrågan om bolaget skulle vilja ansöka om (och därmed äga) ett leader-projekt som går under arbetsnamnet Torekovs Konstskola. Initiativtagarna har även kontaktat Båstads kommun för att erhålla offentlig medfinansiering och de har ställt sig positiva.
Tanken är att grunda en eftergymnasial ettårig konstskola med start i augusti 2018. En skola som med krav på gymnasiekompetens och genom att hålla hög kvalitet ska förbereda för högre studier inom konst, konsthantverk, design och arkitektur.
Projektet kommer att ske i två steg. Fas ett och fas två. Fas två är avhängigt utkomsten av fas ett. Det betyder att även ansökan om leader bidrag kommer att ske i två steg. Den första leader-ansökan behandlar ett bidrag som ska täcka projektkostnaderna fram till att en ansökan om att starta en utbildning lämnas till Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh).

Fas ett sträcker sig över år 2017 och innehåller:
* Arbete med ansökan till myndigheten för yrkeshögskolan (Myh). Ansökan sker februari 2017.
* Arbete med verksamhetsplan och budget.
* Rekrytering av rektor/konstnärlig ledare.
* Lokalförsörjning.
* Etablera en hemsida, social media kommunikation mm.
* Initiera samarbete.
Fas ett innehåller även att finna en huvudman för utbildningen. Lokalt finns det en huvudman som redan idag driver flera yrkeshögskole-utbildningar - Båstads kommun. Regionalt finns det flera och nationellt finns det huvudmän speciellt inriktade mot konst- och kultur utbildningar. Enligt regelverket kan en kommun eller landsting inte vara huvudman för skolan, vilket betyder att projektet får söka annan huvudman än Båstads Kommun även då dessa visat intresse. 
Både Båstads kommun och projektgruppen ser stora mervärden av ett nära samarbete kring skolan. Hur och inom vilka område ett samarbete kan ske får projektet besvara. Kommunen som har bred kompetens inom ledning & styrning skulle exempelvis kunna bemanna rektorstjänsten. 

Beviljar Myh ansökan är tanken att ansöka om finansiering från leader av fas två.

Fas två innehåller:
* Etableringen av YH-utbildningen (lokaler, rekrytering, upprättande av organisation, marknadsföring mm.).

En Myh beviljad utbildning ställs under statlig tillsyn och berättigar till statsbidrag.

November 2016
Torekov By AB tar upp ärendet på sitt styrelsemöte och fattar beslut enligt följande: 
1. Torekov By AB ansöker om leader-bidrag för ett projekt med syftet att starta en ettårig eftergymnasial yrkeshögskoleutbildning i Torekov som ska förbereda för högre studier inom konst, konsthantverk, design och arkitektur. (Fas 1)
2. Under förutsättning att leader ansökan beviljas utses Bertil Åström som projektledare och projektanställs på timmar av bolaget under projekttiden.
3. Projektledaren ges mandat att i övrigt utse fler personer att ingå i en projektgrupp som även dessa anställs av bolaget under projekttiden motsvarande max det antal timmar som beviljad leaderansökan medger.

Jordbruksverket, som är den myndighet som beviljar leader-bidrag har en mall för projektansökan. Projektet bedöms mot uppsatta kriterier och poäng erhålls efter uppfyllelseförmåga.  
Innan bidrag beviljas av Jordbruksverket ska LAG (Local Action Group) fatta beslut om projektet kan prioriteras. För att LAG ska kunna fatta ett beslut behöver de utöver underlaget till Jordbruksverket även en projektplan. Den består i stora delar av samma material som till Jordbruksverket men har mer utvecklade resonemang och besvarar även en del andra frågor.  
En ideell grupp, bestående av initiativtagarna och Marie Åström arbetar fram en ansökan till Jordbruksverket och LAG.  
15 november - ansökan skickas till Jordbruksverket och LAG.    
Ansökan till Jordbruksverket 
Budget 
Projektplan LAG 

December 2016
Första instans att granska och fatta ett beslut om projektstöd är LAG-styrelsen. De har fattat ett positivt beslut och skickat ärendet vidare till Jordbruksverket som fattar det slutliga beslutet. Det förväntas ske inom tre månader. 
Projektgruppen, som består av bl.a. initiativtagarna med Bertil Åström som projektledare planerar besök på konstskolor och knyter kontakter för ett framtida samarbete. Konsult för arbete med ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan kontrakteras.
Beslut från LAG

Januari 2017
Ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh) ska vara inlämnad den 15 februari. Den tillsatta projektgruppen arbetar med att ställa samman en ansökan. Projektgruppen är densamma som kommer att timanställas av Torekov By AB, förutsatt att Jordbruksverket beviljar leader-ansökan. Det betyder i praktiken att den nedlagda tiden att sammanställa en ansökan kan vara ideellt arbete om inte Jordbruksverket beviljar leader-ansökan.
Myh har höga krav varför projektgruppens samarbete med kommunen och konsulten är värdefull. 
Se krav och förutsättningar på Myh hemsida

Februari 2017 
Ansökan till Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh) lämnades in den 13 februari. I avvaktan på beslut från Jordbruksverket angående leader-ansökan och från Myh angående utbildningen sker i stort sett ingen verksamhet i projektet just nu annat än att  projektgruppen fortsätter bygga nätverk.

Maj 2017 
2 maj - Budget för projektet revideras och därmed ändras ansökan på ett par ställe.
Reviderad ansökan    Reviderad budget
8 maj - Ansökan om
projektstöd inom lokalt ledd utveckling för Torekovs Konstskola beviljas av Jordbruksverket.
Beslut Jordbruksverket

Juni 2017
27 juni - Myndigheten för yrkeshögskolan, Myh har avslagit ansökan om att starta en Konstskola i Torekov. Se beslutet här.
Det fanns 59 ansökningar. Totalt beviljades 15 utbildningar. Tre nya och tolv tidigare etablerade. Av de nya utbildningarna var ingen inom konst.
Besök Myh hemsida för mer info
Leader-projektet kommer härmed att avslutas och slutredovisas under hösten. 
Ett stort tack till alla som arbetat med projektet och framför allt till initiativtagarna Bertil, Christian och Clarre.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi tipsar om

indicatorindicator

Simskola

Boka sommarens simskola
läs mer »

Simskola

Hallands Väderö

Den ligger därute, Hallands Väderö, för boende och besökare kort och gott Ön. En snabb blick...
läs mer »

Hallands Väderö

föreningsliv

Föreningslivet i Torekov bubblar av livskraft. Här hittar du mötesplatserna för alla som vill ha en inspirerande och social aktiv fritid året om.
läs mer »

föreningsliv

Kontakta oss:

Torekovs Turistbyrå
E-post: info@torekov.se
Besöksadress: Hamnplanen 2
GPS-koordinator:Lat N 56° 25′ 34″Lon E 12° 37′ 28″
Telefon:0431-36 31 80

Vi tar gärna emot omdöme rörande vår service. 
Maila oss på länken ovan.

 

                                                   

*På våra sidor förekommer en del prisuppgifter. Vi förbehåller oss rätten till ändringar av  prisuppgifter och reserverar oss för ev. fel i prisangivelser.                          

Länkar

Båstad Turistbyrå
Båstads Kommun 
Hallands Väderö
Torekovs Hamn 
Visit Skåne
Visit Sweden
Ängelholm Turistbyrå
 

Webcams

Båstad Hamnen
Hovs Hallar